Allereerst bedankt dat je mijn producten gekozen hebt om te promoten. 

Mijn producten zijn goedkoop maar er zit een provisie van 50% op. Daarnaast heb ik 6 verschillende producten voor 1 doelgroep, hierdoor is er voor iedereen wel een onderwerp bij. Dit maakt de kans om een verkoop te realiseren extra groot.

Daardoor is het mogelijk voor jullie om veel geld te verdienen.

Wij verzorgen de advertenties, maar uiteraard ben je vrij om zelf ook advertenties te maken.

 

Wij bieden commissies van 50%. De highroller van de maand krijgt de maand daarna 100% commissie en de nummer twee 75%.

 

Gemiddelde aankoop levert je rond de € 15 op. Ook mogelijk wanneer je een bol of amazon account hebt. Mijn site en ook mijn producten zijn in het Nederlands en in het Engels.

 

De strekking is simpel, om geld te verdienen moet je het werk doen wat daarvoor nodig is. Net zoals jij op dit moment aan het doen bent, net zoals ik aan het doen ben. Gratis geld bestaat niet, maar als je doet wat je moet doen, dan bestaat makkelijk geld wel. 

Op deze pagina heb ik mijn banners gezet, deze zijn voor jullie om te gebruiken. Uiteraard mogen jullie ook je eigen banner maken en gebruiken. Wanneer je een goede banner hebt gemaakt en deze werkt beter dan de mijne, neem dan contact met mij op. (Dit mag wat mij betreft beloond worden.)

First of all thank you for choosing my products to promote.

My products are cheap but there is a 50% commission on them. In addition, I have 6 different products for 1 target group, so there is a topic for everyone. This increases the chance of realizing a sale.

Therefore, it is possible for you to earn a lot of money.

We take care of the advertisements, but of course you are free to create advertisements yourself.

 

We offer commissions of 50%. The highroller of the month receives 100% commission the following month and the number two receives 75%.

 

Average purchase will save you around €15. Also possible if you have a bol or amazon account. My site and my products are in Dutch and English.

 

The idea is simple, to make money you have to do the work that it takes. Just like you are doing right now, just like I am doing. Free money does not exist, but if you do what you have to do, easy money does exist.

On this page I have put my banners, these are for you to use. Of course you can also create and use your own banner. When you have made a good banner and it works better than mine, please contact me. (This should be rewarded as far as I'm concerned.)

Hieronder zal ik de afbeeldingen van mijn boeken delen. Met daarbij de URL deze kunt u gebruiken om de klanten naar je specifieke verkooppagina te navigeren. Daaronder zal ik een paar banners plaatsen met de URL er al in. Mocht deze op jouw website niet werken, pak dan de URL bij de afbeelding van het boek. 

Below I will share the images of my books. Together with the URL you can use this to navigate the customers to your specific sales page. Below that I will put a few banners with the URL already in it. If it doesn't work on your website, grab the URL with the image of the book.

Afbeeldingen en links

Amages and links. 

 

Free Money on the Internet. How to grap it!

 

Stop working! Grap the free internet Money.

 

Financially independent in 2 months.

 

The Golden path. 6 proven method to get rich.

 

Getting Rich only costs 12 euro!

 

Internet, the bridge to wealth.

 

Hieronder heb ik voor elk boek 1 advertentie. 

 

Below I have 1 advertisement for each book.

Inkomen Disclaimer

Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we alle producten en diensten die op deze website worden aangeboden en hun potentieel voor inkomsten nauwkeurig weergeven, moet worden opgemerkt dat inkomsten- en inkomstenoverzichten van “Het nieuwe beleven” en zijn adverteerders / sponsors slechts schattingen zijn van wat wij denken dat u eventueel kunt verdienen. Er is geen garantie dat u deze inkomensniveaus zult behalen en u accepteert het risico dat de inkomsten en resultatenrekeningen van persoon tot persoon verschillen.

Zoals bij elk bedrijf, kunnen uw resultaten variëren en zullen ze gebaseerd zijn op uw individuele capaciteit, zakelijke ervaring, expertise en wens. Er zijn geen garanties met betrekking tot het succesniveau dat u mogelijk zult ervaren. De gebruikte getuigenissen en voorbeelden zijn uitzonderlijke resultaten, die niet van toepassing zijn op de gemiddelde verkoper, en zijn niet bedoeld om te vertegenwoordigen of te garanderen dat iemand dezelfde of vergelijkbare resultaten zal behalen. Het succes van elk individu hangt af van zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie.

Er is geen zekerheid dat voorbeelden van eerdere inkomsten kan worden gedupliceerd in de toekomst. We kunnen niet garanderen dat uw toekomstige resultaten en / of succes. Er zijn een aantal onbekende risico's in het bedrijfsleven en op het internet die we niet kunnen voorzien welke resultaten kunnen verminderen u ervaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor je daden.

Er zullen gastberichten zijn van verschillende auteurs met hun eigen productervaringen. Auteurs hebben hun eigen mening over het gebruik en de functies van producten. Wij zijn van mening dat u uw eigen ijver moet gebruiken voordat u producten koopt. Niet iedereen zal succes hebben zoals gastauteurs. Succes hangt af van de combinatie van hard werken en toewijding.

Het gebruik van onze informatie, producten en diensten dient gebaseerd te zijn op uw eigen due diligence en u gaat daarmee akkoord “Het nieuwe beleven” en de adverteerders / sponsors van deze website zijn niet aansprakelijk voor enig succes of falen van uw bedrijf dat direct of indirect verband houdt met de aankoop en het gebruik van onze informatie, producten en diensten die op deze website worden beoordeeld of geadverteerd.

 

INCOME DISCLAIMER

While we make every effort to ensure that we accurately represent all products and services offered on this website and their potential for revenue, it should be noted that revenue and revenue statements from Experiencing the New and its advertisers/sponsors are only are estimates of what we think you could possibly earn. There is no guarantee that you will achieve these income levels and you accept the risk that income and income statements may vary from person to person.

 

As with any business, your results may vary and will be based on your individual capacity, business experience, expertise and desire. There are no guarantees as to the level of success you may experience. The testimonials and examples used are exceptional results, not applicable to the average seller, and are not intended to represent or guarantee that anyone will achieve the same or similar results. Each individual's success depends on his or her background, dedication, desire and motivation.

 

There is no assurance that examples of past earnings can be duplicated in the future. We cannot guarantee your future results and/or success. There are some unknown risks in business and on the internet that we cannot foresee which results may diminish you experience. We are not responsible for your actions.

 

There will be guest posts from various authors with their own product experiences. Authors have their own opinions about the use and features of products. We believe that you should use your own diligence before buying products. Not everyone will succeed like guest authors. Success depends on the combination of hard work and dedication.

 

Use of our information, products and services should be based on your own due diligence and you agree to “Experiencing the New” and the advertisers/sponsors of this website shall not be liable for any success or failure of your business which is direct or indirectly related to the purchase and use of our information, products and services reviewed or advertised on this website.

Antispambeleid

Wij voeren een antispambeleid. Dat houd is dat u wij geen gelieerde ondernemingen tolereren die onze product promoten via illegale of onethische technieken, wij en ook ClickBank zullen het partneraccount met u beëindigen en mag u onze producten niet meer promoten. 

 

Anti-Spam Policy

We have an anti-spam policy. That is, we will not tolerate affiliates promoting our product through illegal or unethical techniques, we and ClickBank will terminate the affiliate account with you and you will no longer be allowed to promote our products.