Algemene voorwaarden

 

  1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Het nieuwe beleven” ; Product/producten: door Webwinkel “Het nieuwe beleven” aangeboden of geleverde zaken; Klant: de (potentiële) klant van Webwinkel “Het nieuwe beleven”; Product bestellen: de procedure waarbij een klant een product bestelt, de klant het product betaalt en Webwinkel “Het nieuwe beleven” het product op het door de klant opgegeven adres aflevert; Product reserveren: de procedure waarbij de klant een product reserveert, de klant het product in het door Webwinkel “Het nieuwe beleven” opgegeven filiaal afhaalt en afrekent; Consument: de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Zakelijke Klant: de klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen van Webwinkel “Het nieuwe beleven” en op alle online met Webwinkel “Het nieuwe beleven” gesloten overeenkomsten.

1.3 Mocht over de inhoud van deze voorwaarden onduidelijkheid bestaan, dan kunt u contact opnemen met Webwinkel “Het nieuwe beleven” via het contactformulier.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Webwinkel “Het nieuwe beleven” zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen Webwinkel “Het nieuwe beleven” en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Webwinkel “Het nieuwe beleven” gevraagde gegevens heeft verstrekt en Webwinkel “Het nieuwe beleven” de opdracht (bestelling/reservering) heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres.

2.3 De klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Webwinkel “Het nieuwe beleven” te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

Artikel 3 Conformiteit

3.1 Opgaven van Webwinkel “Het nieuwe beleven” met betrekking tot eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Webwinkel “Het nieuwe beleven” opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Webwinkel “Het nieuwe beleven” niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

4.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Webwinkel “Het nieuwe beleven”, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Webwinkel “Het nieuwe beleven” opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Webwinkel “Het nieuwe beleven” of een aan Webwinkel “Het nieuwe beleven” gelieerde instelling/onderneming.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en/of factuur van Webwinkel “Het nieuwe beleven” vermeld.

5.2 De op de website van Webwinkel “Het nieuwe beleven” vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Indien Webwinkel “Het nieuwe beleven” door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

6.2 Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Webwinkel “Het nieuwe beleven” zijn ingeschakeld.

6.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Webwinkel “Het nieuwe beleven” heeft voldaan.

7.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Webwinkel “Het nieuwe beleven” gerechtigd de producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

7.3 De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Webwinkel “Het nieuwe beleven” te bewaren.

Artikel 8 Advisering

8.1 Alle op de website(s) van Webwinkel “Het nieuwe beleven” gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Webwinkel “Het nieuwe beleven” te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Webwinkel “Het nieuwe beleven” verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Webwinkel “Het nieuwe beleven” verleent daarvoor geen enkele garantie.

8.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is Webwinkel “Het nieuwe beleven” niet aansprakelijk.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Buiten het bepaalde in artikel 14 heeft de zakelijke klant geen enkele aanspraak op Webwinkel “Het nieuwe beleven” wegens gebreken in de door Webwinkel “Het nieuwe beleven” geleverde producten.

9.2 Webwinkel “Het nieuwe beleven” is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Webwinkel “Het nieuwe beleven”

9.3 In alle gevallen waarin Webwinkel “Het nieuwe beleven” ten opzichte van de klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Webwinkel “Het nieuwe beleven” zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.4 Iedere vordering op Webwinkel “Het nieuwe beleven”, tenzij deze door Webwinkel “Het nieuwe beleven” is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 Privacy

10.1 Webwinkel “Het nieuwe beleven” respecteert de privacy van de klant. Webwinkel “Het nieuwe beleven” zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Webwinkel “Het nieuwe beleven” is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

  1. Bijzondere bepalingen

Een product bestellen

Artikel 11 Levertijd en aflevering

11.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Webwinkel “Het nieuwe beleven” de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Webwinkel “Het nieuwe beleven” niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

11.2 De Consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Webwinkel “Het nieuwe beleven” niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Webwinkel “Het nieuwe beleven” is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

11.3 De producten worden geleverd op het e-mail adres dat in de orderbevestiging is vermeld.  Onze producten zijn niet in hard-copy verkrijgbaar.

11.4 Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang Webwinkel “Het nieuwe beleven” dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Webwinkel “Het nieuwe beleven” heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

11.5 Webwinkel “Het nieuwe beleven” is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Webwinkel “Het nieuwe beleven” daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

11.6 Webwinkel “Het nieuwe beleven” is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van het product dient vóór levering en uitsluitend door middel van iDeal of PayPal te geschieden.

12.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

12.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 procent van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

12.4 De klant doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

12.5 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

Artikel 13 Reclame

13.1 Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient binnen 7 dagen na aflevering per e-mail aan Webwinkel “Het nieuwe beleven” te worden bericht, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de klant opleveren.

13.2 Indien de klant reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Webwinkel “Het nieuwe beleven” te houden.

13.3 Retourzending aan Webwinkel “Het nieuwe beleven” van verkochte producten kan slechts plaatsvinden op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Webwinkel “Het nieuwe beleven” beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Webwinkel “Het nieuwe beleven” behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Webwinkel “Het nieuwe beleven” zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Webwinkel “Het nieuwe beleven”.

13.4 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.

13.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

13.6 Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.

13.7 Deze bepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 14 Annulering en bedenktijd

14.1 De zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien de zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Webwinkel “Het nieuwe beleven” en de winstderving door Webwinkel “Het nieuwe beleven”, te vermeerderen met BTW, aan Webwinkel “Het nieuwe beleven” te vergoeden.

14.2 Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na aankoop van het product ontbinden met uitzondering van door hem of haar aangeschafte digitale producten (e-Books en/of luisterboeken). Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van Webwinkel “Het nieuwe beleven” beschreven retourprocedure aan Webwinkel “Het nieuwe beleven” te melden en het product binnen 14 werkdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan Webwinkel “Het nieuwe beleven” te retourneren. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn.

14.3 Webwinkel “Het nieuwe beleven” is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

14.4 Webwinkel “Het nieuwe beleven” is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

14.5 Ontbinding is niet mogelijk in het geval van e-Books of andere digitale producten.

Een product reserveren

Artikel 15 Levertijd.

15.1 De producten worden geleverd op het e-mail adres dat in de orderbevestiging is vermeld.  Onze producten zijn niet in hard-copy verkrijgbaar. Ons streven is om het bestelde product binnen 24 uur naar de klant te mailen.


Artikel 16 Betaling

16.1 Betaling van het product dient vóór levering te geschieden.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Indien de klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Webwinkel “Het nieuwe beleven” aansprakelijk als ware hij zelf klant.

17.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

17.4 Alle geschillen tussen Webwinkel “Het nieuwe beleven”en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in België. In afwijking hiervan is Webwinkel “Het nieuwe beleven” bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

17.5 Op alle overeenkomsten die door Webwinkel “Het nieuwe beleven” worden gesloten is alleen Europees recht van toepassing.